Løkken Vandværk har holdt generalforsamling. I beretningen kunne formand Niels Svendsen blandt andet fortælle, at værket i 2019 har kunnet fastholde prisen pr. kubikmeter vand til det samme som i 2018, hvilket er 2,75 kroner per kubikmeter plus moms, den faste afgift er ligeledes den samme, 475 kr. plus moms.

På generalforsamlingen blev 1. suppleant Simon Nielsen valgt ind i bestyrelsen i stedet for Bent Christensen, som stoppede i foråret.

I øvrigt fortalte formanden, at bestyrelsen i 2019 først og fremmest har arbejdet på at gøre vandforsyningen fra Løkken Vandværk endnu mere robust end hidtil ved blandt andet at kigge efter nye kildepladser, set i lyset af boringernes vandkvalitet.

Videre sagde Niels Svendsen blandt andet:

- Forbrugerne i vores forsyningsområde har i år købt 260.000 kubikmeter, altså en svag stigning i salget i forhold til sidste år, hvor de købte 258.000 kubikmeter.

Fra vores 10 boringer er der i alt oppumpet 283.000 kubikmeter, hvor tallet i 2018 var 294.000 kubikmeter. Herudover er der i årets løb brugt ca. 3500 kubikmeter til filterskylning.

Fra Vandværket er der igen i 2019 udpumpet 274.000 kubikmeter, hvoraf de 260.000 er solgt. Det betyder et tab fra ledningsnettet på ca. 14.000 kubikmeter, hvilket er ca. 5,3 procent. Ledningsnettets spild for 2018 var henholdsvis 5,8 procent og 2017 på 1 procent.

- Hvis vi sammenligner os med andre vandværker på det parameter, ligger vi faktisk under gennemsnittet, men vi prioriterer vores ledningsnet højt og forventer fortsat at skulle bruge mange penge på det område, påpegede formanden.

Et sted, hvor Løkken Vandværk ligger flot ift. landsgennemsnittet er på vores elforbrug pr. udpumpet m3. I løbet af året er der brugt 134.000 kWh for at oppumpe, behandle og udpumpe denne mængde. Det kan omregnes til, at der bruges 0,49 kWh pr. udpumpet ubikmeter vand, hvor det i 2018 var på 0,51 kWh/m3.

Løkken er den eneste by, ud over Hjørring, i Hjørring Kommune, som oplever befolkningstilvækst. Vi har en lille, men konstant stigning i antallet af forbrugere.

I år blev det til 6 nye forbrugere, hvor det sidste år var 10.

Det samlede antal forbrugere, som er tilsluttet Løkken Vandværk, er således oppe på 2.723.

Vi har i løbet af året haft 14 sprængninger i ledningsnettet i alt, hvoraf de 8 har været på hovedledninger. Det siger sig selv, at en utæt hovedledning giver et langt større vandspild end en utæt stikledning.

Boringer og Vandanalyser: - Vi har igen i år brugt rigtigt mange penge på boringsanalyser. Det er stadigvæk i kølvandet af foregående års fund af pesticider i drikkevandsboringer og heraf fokus i medierne og fra politikerne.

Der kommer også hele tiden nye stoffer på analysen. Nu tages der prøve for 52 Pesticider. For 5 år siden var antallet 36.

Det antal forventes fortsat at stige, hvilket igen betyder større udgifter for vandværket til vandanalyser.

- Som jeg nævnte indledningsvis, skal vi sikre en stabil og robust vandforsyning til vores forbrugere, og fordi Løkken er et primært vandværk, stilles der fra kommunens side yderligere krav til vores forsyningssikkerhed i forbindelse med Kommunens Vandforsyningsplan.

Vi har på nuværende tidspunkt 10 boringer, hvoraf især de, som ligger lige omkring Vandværket ikke er så gode, som vi kunne ønske. Her er problemet hovedsageligt et forhøjet nitrat indhold, men også pesticider.

Der er udført scanninger af geologien i området omkring boring 18, som er vores nyeste og bedste boring samt ved et område i Nybæk Plantage, som vi synes er et meget interessant område, da det ikke har været dyrket i rigtigt mange år, hvis det overhovedet nogensinde har været dyrket. Naturstyrelsen er ejer af Nybæk området, og da det er fredskov, satte vi Rambøll i gang med at udarbejde en ansøgning om etablering af en prøveboring. Både Hjørring Kommune og Naturstyrelsen har været yderst velvillige, og allerede midt i maj havde vi fået grønt lys.

Forhåbentligt er der gode ting at fortælle om resultatet af prøvepumpningerne i beretningen næste år.

Formanden konstaterede, at årets resultat er tilfredsstillende. Han takkede de ansatte for deres daglige indsats, og bestyrelseskollegaer som bruger rigtigt mange timer i løbet af året på at sikre et velfungerende vandværk, der leverer rent drikkevand til Løkkens forbrugere og turister.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...